Search
Close this search box.

اساسنامه اتحاديه انجمن هاي علمي - تخصصی گروه گیاهان دارویی

 

فصل اول نام و تعريف

ماده1: اتحاديه انجمن هاي علمي – تخصصی گروه گیاهان دارویی كه اختصاراً در اين اساسنامه اتحاديه ناميده مي شود، تشکلی است علمي، غیرانتفاعی، غيردولتي و غيرسياسي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و با عضويت پيوسته انجمن هاي علمي مرتبط با موضوع كشاورزي و منابع طبيعي و براي تامين تمام يا قسمتي از مقاصد ذكر شده در قسمت اهداف، تشكيل مي گردد.

*تبصره : مرکز اتحادیه در زمان تأسیس تهران است و اركان قانوني اتحاديه بنا به حوزه اختيارات خود می­توانند در صورت لزوم نسبت به تغییر مركز اتحاديه اقدام نماید.

فصل دوم – اهداف

ماده 2: اهداف اتحاديه  عبارت است از:

 1. كمك به ساماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه انجمن ها ي علمي موضوع فعاليت اتحاديه.
 2. کمک به برقراري ارتباطات و همكاري هاي متقابل بين انجمن هاي علمي موضوع فعاليت و اعضا انها از يك طرف و با قوای سه گانه، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرائی کشور، مجامع ملی و بین المللی ، بخش های غیر دولتی،خصوصي و عمومي، ساير افراد حقيقي و حقوقي مرتبط.
 3. تشویق، ترغیب و حمایت از فعالیت های علمی، هم افزائی و هدفمندسازی تحقیقات و سایر فعالیت های علمی انجمن های علمي موضوع فعاليت اتحاديه.
 4. ارايه خدمات آموزشي، مشاوره اي ،اطلاع رساني و آگاه سازي،اجرايي ، حقوقي، فني و نظاير آنها حسب مورد به انجمن های علمي موضوع فعاليت اتحاديه.
 5. حمایت از حقوق انجمن های علمي موضوع فعاليت اتحاديه و شناساندن و تقويت جایگاه واقعی آنها،
 6. ایجاد زمینه های لازم به منظور حضور فعال در مجامع تخصصی برای تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری ، حقوقي ، مقرراتي، قضائی و اجرائی کشور،
 7. نظارت بر التزام انجمن هاي علمي موضوع فعاليت به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط .
 8. حل اختلافات و داوري در محدوده امور مربوط به انجمن هاي علمي موضوع فعاليت بصورت كدخدا منشي.
 9. کمک به پیشبرد اهداف کمیسیون انجمن های علمی كشور.

فصل سوم – اعضا و شرایط عضویت

 

ماده 3: عضو اتحاديه، فردي حقوقي است كه واجد شرايط مندرج در اساسنامه حاضر بوده و ملتزم به اهداف اتحاديه و اساسنامه آن باشد.

 

ماده 4: اتحادیه دارای دو نوع عضویت  بصورت زير می باشد:

 1. اعضاي حقوقي پيوسته: كليه انجمن هاي علمي – تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت گیاهان دارویی و داراي مجوز فعاليت از كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بيش از یک سال از تاريخ تأسيس و ثبت قانوني آنها نیز گذشته باشد، مي توانند به عضويت حقوقي پيوسته در آيند .اعضا پيوسته تنها اعضايي هستند كه امتياز راي دادن برخوردارند.
 2. اعضای حقوقي وابسته: كليه اشخاص حقوقي دولتي، خصوصي، تعاوني ، عمومي و سازمان های مردم نهاد NGOهایی که در زمینه های علمی رشته ها و حوزه هاي بند 1 ماده 4،  فعالیت می نمایند می توانند به عضويت وابسته اتحاديه درآيند. اعضا وابسته حق راي ندارند.

*تبصره: روسا يا دبيران (كل) انجمن ها يا مديران ارشد اشخاص حقوقي عضو اتحاديه ، نماينده تام الاختيار آنها جهت شركت در مجامع و جلسات اتحاديه خواهند بود. اين نمايندگان مجازند، اقدام به معرفي جانشين يا نماينده صلاحيت دار ديگر، براي مدت معين و بشكل كتبي به اتحاديه نمايند.

 

ماده 5: شرايط عضويت در اتحاديه عبارتند از :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- عدم ممنوعيت قانوني براي عضويت

3- برخورداري از مجوزهاي لازم از كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اعضا پيوسته

4- بيش از یک سال از تاريخ تأسيس و ثبت قانوني متقاضي عضويت پيوسته گذشته باشد

5- عضو پيوسته مي بايست در حوزه و رشته هاي تخصصي گیاهان دارویی فعاليت نمايد.

6- عضو وابسته  مي بايست تشكل حقوقي بوده و حوزه فعاليت تخصصي آن در زمينه هاي علمي مرتبط با حوزه فعاليت اتحاديه باشد.

7- درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه اتحاديه.

 

ماده 6: در موارد زير عضويت افراد در اتحاديه خاتمه مي یابد:

 1. استعفاي كتبي عضو،
 2. عدم پرداخت حق عضويت به مدت ۲ سال تمام متوالي يا غير متوالي،
 3. عدم رعايت تصميمات مجامع عمومي ، مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني از طرف عضو و پس از دو بار اخطار كتبي هيات مديره اتحاديه به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي.
 4. انحلال تشكيلات حقوقي عضو ،

*تبصره: شخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از اعضا هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 7: سلب عضويت باید  به صورت كتبي و با ذكر مرجع يا مراجع تصميم گيرنده و دلائل آن توسط هيئت مديره به عضو ابلاغ گردد .

*تبصره: عضويت مجدد عضو منفصل شده پس از رفع موانع با اعلام هيئت مديره و در قالب نوعي عضويت جديد ( نه مسبوق به سابقه)،امكان پذير خواهد بود .

 

ماده 8: عضويت وخروج عضو از اتحاديه اختياري بوده و نمي توان ان را الزام يا منع كرد.

*تبصره: انجمن هاي تخصصي كه عضو اتحاديه نباشند ، از حقوق قانوني محروم نخواهند شد.

 

فصل چهارم – سرمايه، حساب سود و زيان و ساير مقررات مالي

ماده 9: سرمايه اتحاديه، اموال و دارايي هايي است كه براي تاسيس  اتحاديه يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.

 ماده 10: منابع تامين سرمايه اتحاديه عبارتند از:

۱ – حق عضويت اعضا

۲ – درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات علمي، برگزاري سمينار و كنفرانس ها و همايش ها و دوره ها و كارگاه هاي آموزشي ، درآمدهاي مشاوره اي و فروش كتب و نشريات علمي، خدمات دستگاهي و آزمايشگاهي و نظاير انها

۳ – دريافت هدايا و كمك از بخش هاي گوناگون دولتي و غير دولتي و از اشخاص حقيقي و حقوقي

4 – اجرا، نظارت و راهبری پروژهای مربوط با کشاورزی و فرآورده های زیربط به منظور تقویت بنیه مالی اتحادیه وانجمن­ها

تبصره1 : كليه عوايد و درآمدهاي اتحاديه صرف اهداف و موضوع مواد ۲ و ۳ اين اساسنامه خواهدشد.

تبصره 2: کلیه اعضای اتحاديه ( پيوسته و وابسته) مي بايستي همه ساله مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي شود به عنوان حق عضويت خود پرداخت نمايد .

تبصره 3 : هر عضو پيوسته اتحاديه كه تا قبل از تشكيل مجمع عمومي حق عضويت سال گذشته خود را پرداخته باشد حق شركت و رأي در جلسات مجامع عمومي را خواهد داشت . 

تبصره 4 : هر گونه تصميم درباره سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.

ماده 11: درآمدها و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

* تبصره:  سال مالي اتحاديه از اول فروردين هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود به استثناء سال اول كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند همان سال به اتمام می رسد.

ماده 12 : كليه وجوه اتحاديه در حساب مخصوصي به نام آن اتحاديه نزد بانك هاي كشور نگهداري مي شود .

ماده 13 : هيچيك از مؤسسين يا اعضاء حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سود يا سرمايه اي از اموال اتحاديه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با اتحاديه نمايند مگر با اطلاع و تصويب هيئت مديره و ارسال گزارش به اولين مجمع عمومي .

ماده 14 : كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت اتحاديه در محل دفتر مركزي اتحاديه نگهداري مي شود و بنا به درخواست مر اجع ناظر يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

فصل پنجم ثبت، تشكيل، ادغام ، انحلال و تصفيه

ماده 15 : انجمن هاي علمي با رعايت مفاد اين اساسنامه ، همراه با ارايه درخواست كتبي عضويت ، بايد مدارك زير را براي عضويت در اتحاديه، ارايه دهند:

 • اساسنامه و روزنامه رسمي
 • صورتجلسه مجمع عمومي كه در آن بحث عضويت در اتحاديه مصوب شده باشد.
 • مجوزهاي مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 16 : مركز اتحاديه در تهران است و هيئت مديره مي تواند نسبت به تغيير نشاني دفتر مركزي آن اقدام نمايد.

 ماده 17 :  اتحاديه مي تواند بر حسب نياز و با تصويب مجمع نسبت به ايجاد شعب در اقصي نقاط كشور اقدام نمايد در اين صورت مجمع اتحاديه مركز مي بايست نسبت به تعيين مدير يا مديران شعبه اقدام نموده و حدود اختيارات ایشان  و وظايف آن را مشخص نمايد .

تبصره ۱ :  شعبه فقط در همان موضوع مندرج در اساسنامه اتحاديه مركز مي تواند فعاليت نمايد.

تبصره ۲ :  مدير يا مديران شعبه مي بايست از افراد واجد شرايط همان حوزه انتخاب گردند .

تبصره ۳  :  شعبه مزبور مي تواند با توجه به شرايط اقدام به عضو گيري نمايد در اين صورت اعضاء مذكور عضو اتحاديه مركز محسوب مي گردند .

تبصره ۴ :  مجمع عمومي مي تواند اختيار ايجاد شعب را به هيئت مديره تفويض نمايد .

 ماده 18 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه و نيز تغيير در اعضاي هيئت مديره، بازرس ان و دارندگان حق امضاء و همچنين ايجاد شعب مي بايست پس از تصويب و تأييد كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت ثبت به اداره ثبت شركتها ارسال گردد.

 ماده 19 : اتحاديه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام اتحاديه حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.

 ماده 20 : اتحاديه در موارد زير منحل مي شود :

1- تصميم مجمع عمومي فوق العاده .

2- انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي ، مدت را تمديد نكرده باشد.

3- توقف فعاليت بيش از يك سال و بدون عذر موجه .

4- ورشكستگي طبق قوانين مربوط

ماده21: درصورت تصويب انحلال اتحاديه در مجمع عمومي، همان مجمع مدير يا مديراني جهت تصفيه براي پرداخت ديون و وصول مطالبات اتحاديه انتخاب خواهدكرد . مدير يا مديران تصفيه موظفند پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول اتحاديه را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به انجمن هاي علمي عضو واگذار کنند.

 

فصل ششم اركان اتحاديه

ماده 22 : اتحاديه براي اداره امور خود، داراي اركان زير مي باشد :

 1. مجمع عمومي
 2. هئيت مديره
 3. بازرس يا بازرسان

 بخش اول –  مجمع عمومي

 ماده 23: مجمع عمومي بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور اتحاديه مي باشد و از اجتماع اعضاء پيوسته اتحاديه يا نمايندگان تام الاختيار انها بصورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود و هر عضو تنها از يك راي برخوردار است .

تبصره : اعضاي وابسته مي توانند نماينده اي براي نظارت و بازرسي در اتحاديه و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره بعنوان ناظر داشته باشند.

 ماده 24 :  هيات موسس عبارت است از عده اي از افراد واجد شرايط عضويت در اتحاديه كه اقدام به تاسيس اتحاديه مي نمايند.

 ماده 25 : وظايف هيات موسس عبارت است از :

 • تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات .
 • دعوت به عضويت افراد واجد شرايط.
 • تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيات مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي.

تبصره 1 : پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي و تعيين هيات مديره، وظايف هيات موسس خاتمه مي يابد.

تبصره 2 : اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه ، موافقت نداشته باشند . مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.

تبصره 3 : تصويب اساسنامه اتحاديه با حداقل دو سوم اعضا اولين مجمع عمومي عادي مي باشد.

 ماده 26 :  مجمع عمومي عادي ، حداقل سالي يكبار و در چهار ماه اول هر سال مالي در مركز اصلي اتحاديه يا در هر محل ديگري در ايران كه هيئت مديره تعيين مي نمايد ،جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل شود( الزاما پس از پايان سال مالي).  در موارد ضروري و در هر موقعي از سال، مي توان مجمع عمومي عادي را بشكل فوق العاده تشكيل داد.

تبصره 1 : حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء پيوسته (اصالتاً يا وكالتا) در مجمع عمومي عادي ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم تشكيل خواهد شد و با حضور هر عده از اعضاء  پيوسته رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد گرديد به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .

تبصره 2 :  در صورتي كه اتحاديه داراي شعب استاني مختلف بوده و در مناطق مختلف كشور پراكنده باشند. با تاييد مجمع عمومي قبل ، مجمع عمومي مي تواند بصورت دو مرحله اي برگزار شود. بدين صورت كه در مرحله اول ، نماينده يا نمايندگان اعضا در حوزه هاي مختلف فعاليت اتحاديه تعيين شده و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان منتخب اعضا تشكيل شود. چگونگي انتخاب نمايندگان يا نماينده مرحله اول و حدود و ثغور اختيارات و نحوه اعمال راي انها در مرحله دوم، بر اساس دستورالعمل مصوب هيات مديره خواهد بود.

تبصره 3 : در مجمع  عمومي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است .

تبصره 4 : مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس دو ناظر و يك منشي كه در مجمع انتخاب
مي گردند، اداره مي شوند. اعضاء هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مدیره و بازرس كانديدا كرده اند .

تبصره 5 : مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده فقط موضوعاتي را مورد رسيدگي قرار خواهند داد كه در دستور جلسه قيد شده باشد مگر در صورتي كه كليه اعضاء اصالتاً يا وكالتاً در مجمع حضور داشته باشند و نسبت به طرح موضوعات ديگر رای موافق بدهند .

تبصره 6 : هرگاه كليه موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصميم واقع نشود هر يك از جلسات مجمع عمومي را مي توان با راي اكثر اعضاء كه اصالتاً يا وكالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز ديگري كه نبايد زودتر از دو هفته از تاريخ جلسه قبل باشد موكول نمود. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نمي باشد و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت .

تبصره 7 : هر يك از اعضاء پيوسته فقط داراي يك حق ر أي مي باشد .

تبصره 8  : هرگاه در انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان آراء چند نفر مساوي بوده و اين تساوي در انتخاب آنان خلل ايجاد نمايد به قید  قرعه بين همان اشخاص عمل خواهد شد .

تبصره 9 : تنها اعضاي پيوسته اي حق رأي خواهند داشت كه كارت عضويت آنها حداقل بيست روز قبل از تاريخ برگزاري مجامع صادر شده يا تمديد گرديده باشد .

تبصره 10  : مجامع در تصميمات خود ملزم به رعايت كليه آئين نامه ها و مصوبات كميسيون انجمن هاي علمي ايران و ساير مراجع قانوني ذيصلاح خواهند بود .

 ماده 27: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي با پست سفارشي و يا آگهي در روزنامه كثير الانتشارمي باشد .فاصله بين نشر دعوت مجامع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز خواهد بود

.ماده 28: در مواقعي كه كليه اعضاء در مجمع حاضر باشند و نيز همچنين نسبت به اشخاصی كه در مجمع (اصالتا يا وكالتا) حضور يابند نشر آگهي يا دعوتنامه و رعايت تشريفات دعوت الزامي نخواهد بود .

ماده 29 : مجامع عمومي با دعوت هيئت مديره به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ : چنانچه هيئت مديره ، مجمع عمومي عادي يا فوق العاده را در مواعد مقرر يا در صورت ضرورت دعوت نكند و يا نسبت به درخواست و تقاضاي بازرس يا يك سوم اعضاء پيوسته بعد از انقضاء ۲۰ روز اقدام ننمايد بازرس يا بازرسان مكلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند. در مورد اخير همچنين خود اعضاء( با تقاضای  كتبي يك سوم اعضاء پيوسته) مي توانند نسبت به دعوت مجامع اقدام نمايند. در اين صورت ايشان (اعضا و يا بازرس )  مي بايست در آگهي يا دعوتنامه به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره تصريح نمايند .

تبصره ۲ :  تمامي جلسات مجامع عمومي اتحاديه مي بايست با دعوت و حضور نماينده كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل گردد عدم دعوت و حضور ( نه غيبت ) نماينده كميسيون فوق به منزله عدم رسميت جلسه خواهد بود . ترتيبات دعوت و اطلاع كميسيون انجمنهاي علمي ايران حسب مورد به عهده هيئت مديره، بازرس و يا اعضاء پيوسته خواهد بود.

ماده 30: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره ، بازرس يا بازرسان،

 • تصويب خط مشي اتحاديه و مقررات و دستورالعمل هاي داخلي.
 • بررسي و تصويب گزارش كاري و پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)،
 • تعيين ميزان حق عضويت،
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي قانوني،
 • بررسي و تصويب ترازنامه ، صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته ، بودجه اتحاديه، اعتبارات و وام هاي درخواستي و ساير گزارش هاي مالي هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
 • اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات .
 • ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار داده است.

 ماده 31 : مجمع عمومي فوق العاده به منظور تغيير مواد اساسنامه ( در حدود قانوني)، تصميم گيري در خصوص  عزل يا قبول استعفاي هيات مديره و انحلال يا ادغام اتحاديه و همچنين ايجاد شعبه يا نمايندگي در مناطق مختلف كشور، تشكيل مي گردد.

* تبصره : مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضا اتحاديه و يا اكثريت مطلق اعضاي هيات مديره و يا بازرس يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع (اصالتاً يا وكالتاً) ، تشكيل مي شود. در صورتي كه در بار اول با دو سوم اعضا تشكيل نشود . بار دوم با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء جلسه رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد شد. در نوبت سوم ، با هر تعداد شركت كننده ، مجمع رسميت خواهد داشت . به شرط آن كه در دعوت دوم و سوم، نتيجه دعوت اول و دوم  قيد گرديده باشد.

 بخش دوم –  هيئت مديره

 ماده 32: اداره امور اتحاديه طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره اي مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو اصلي و تا يك سوم، اعضا علي البدل مي باشد كه از بين اعضا پيوسته براي مدت سه سال و با راي مخفي انتخاب مي گردند. هيئت مديره نمايندگي قانوني اتحاديه را در برابر كليه مراجع قضايي و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي ايراني و خارجي بدون هيچگونه استثناء دارا مي باشد و جز در مواردي كه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحيت مجامع عمومي است مي تواند در حدود و اختيارات موضوع فعاليت اتحاديه هر گونه اعمال نظر و عملياتي را انجام دهد .

تبصره 1 : هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردند .

تبصره 2 : افرادي كه موفق به كسب دو سوم آرا كل اعضا اتحاديه شوند، از مقررات ممنوعيت  بيش از دو نوبت مندرج در تبصره بالا، مستثني خواهند بود.

تبصره 3 : عضويت در هيئت مديره افتخاري است .

تبصره 4 : هيئت مديره بايد حداكثر تا ۳۰ روز پس از انتخاب شدن، اولين جلسه خود را تشكيل داده و از بين خود يك رئيس و يك نایب رئيس و يك خزانه دار انتخاب و نيز مي تواند براي اعضاء ديگر خود سمت هايي را تعيين نمايد .

هيئت مديره مي تواند يك نفر را از ميان خود و يا از خارج به عنوان دبير انتخاب نمايد . در صورتي كه دبير عضو هيئت مديره نباشد مي تواند در جلسات هيئت مديره شركت نمايد و ليكن حق رأي نخواهد داشت .

تبصره 5:  كليه قراردادها و اسنادي كه براي اتحاديه ایجاد تعهد مالي نمايد از جمله و بدون قيد انحصار، چك ها،  بروات و سفته و حوالجات بايد به امضاء ۲ نفر از ۳ نفر رئيس هيئت  مديره، نايب رئيس هيئت مديره، خزانه دار به علاوه مهر اتحاديه برسد

تبصره 6: دعوت از هيئت مديره براي تشكيل جلسه به صورت كتبي و با پست سفارشي خواهد بود و تاریخ تشكيل جلسه حداقل ۳ روز بعد از ارسال دعوت مي باشد.

تبصره 7: جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق حاضرين،  معتبر مي باشد .

تبصره 8:  رئيس هيئت مديره موظف است بر حسب نیاز ، حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل جلسه داده و در صورت عدم دعوت در موعد مقرر عده اي از اعضاء هيئت مديره كه اقلاً يك سوم اعضاء را تشكيل مي دهند مي توانند با ذكر دستور جلسه، هيئت مديره را دعوت نمايند .

تبصره 9:  كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي شود در صورتجلسه نام اعضایی كه حاضر يا غائب بوده اند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين در صورتي كه عضوي با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و راي مخالف بدهد نظر او بايد در صورت درخواست وي در صورتجلسه قيد شود .

تبصره 10:  شركت اعضاء هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديرهT تا سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

تبصره 11:  در صورت غيبت – استعفا- فوت – بركناري و يا سلب شرايط هر يك از اعضاء هيئت مديره، عضو علي البدل اولويت دار، براي مدت باقي مانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

 ماده 33 : اعضا هيات مديره، مدير عامل و بازرسان اتحاديه بايد واجد شرايط زير باشند:

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 • ايمان و تعهد عملي به اسلام يا يكي از اديان مورد تاييد قانون اساسي
 • دارا بودن صلاحيت و دانش علمي و تجربي لازم
 • عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
 • عدم عضويت در گروه هاي محارب و عدم ارتكاب جرايم بر ضد امنيت ملي و جعل اسناد.
 • عدم سابقه محكوميت ماثر ارتشا، اختلاس، كلاهبرد اري،خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

 ماده 34: دارندگان حق امضاء مجاز اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل چك، سفته بروات، عقود اسلامي، قراردادها  وهمچنين اوراق عادي و اداري را هيئت مديره تعيين خواهد نمود .

*تبصره: هيچيك از اعضاء هيئت مديره نمي توانند بدون تصويب حداقل سه چهارم اعضاء هيئت مديره در معاملاتي كه با اتحاديه يا به حساب آن مي شود به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند. در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس را از معامله اي كه به آن اجازه داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي ارسال نمايد .

 ماده35: وظايف و اختيارات هيئت مديره بدون محدودیت و  قيد انحصار عبارتند از :

 1. اداره امور جاري اتحاديه طبق اساسنامه ، مصوبات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.
 2. انعقاد هرگونه قرارداد در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و اجاره و استقراض ( به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است ) با حق فسخ و با حق ا دعاي خسارت يا بدون آن .
 3. نصب و عزل افراد و كاركنان مورد نياز اتحاديه و تعيين حق الزحمه و پاداش آن .
 4. تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي اتحادیه براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مراجع ذيصلاح در مواقع مقرر .
 5. اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق نصب و عزل وكيل و نماينده و تعيين حق الوكاله – حق الزحمه و يا حقوق آنان .
 6. انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه براي شركت در مجامع علمي و تخصصي داخلي و خارجي .
 7. اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف اتحادیه .
 8. جلب هدايا و كمكهاي مالي و افتتاح انواع حساب در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و انتقال و اقدام به مسدود كردن حساب هاي مزبور .
 9. اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي
 10. اتخاذ تصميم در مورد عضويت اتحاديه در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
 11. دعوت از مجامع عمومي در مواعد مقرر يا در صورت نياز و يا بر حسب درخواست بازرس و يا اعضاء .

تبصره۱ : هيئت مديره موظف به دعوت مجمع عمومي عادي ظرف مدت سه ماه پيش از اتمام دوره تصدي خود جهت انتخاب اعضاء جديد مي باشد .

تبصره ۲ : هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و

فناوري مسئوليت امور اتحاديه را برعهده خواهد داشت .

۱۲ . ارسال گزارشات و صورتجلسات مجامع و هيئت مديره ظرف حداكثر ۲۰ روز به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

۱۳ .  اعطا و يا سلب عضويت اعضاء مطابق اساسنامه .

۱۴ . تهيه آئين نامه نحوه عضويت و يا سلب عضويت اعضاء غير پيوسته و صدور كارت عضويت

۱۵ . تعيين سمت اعضاء و دارندگان امضاء مجاز.

۱۶. تشكيل كارگروههاي علمی و تخصصي

 1. 17. تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارايه ان به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
 2. تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي داخلي اتحاديه و تعيين نماينده و وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها با حق توكيل غير.

تبصره : هيات مديره وظايف خود را بشكل جمعي انجام داده و هيچ يك از اعضا هيات مديره حق ندارند از اختيارات هيات مديره ، منفردا استفاده كنند.مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيات مديره داشته باشند.

 بخش سوم بازرسي

ماده 36 : مجمع عمومي عادي از ميان اعضاء اتحاديه يك نفر را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي به عنوان بازرس اصلي و يك يا چند نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي نمايد .

 تبصره ۱  :انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

تبصره ۲ :در صورت فوت – غيبت – استعفا و يا سلب شرايط بازرس يا بازرسان اصلي،هيات مديره ظرف 10 روز از بازرس يا بازرسان علي البدل به ترتيب اولويت آرا جهت ايفاء وظايف بازرسي براي مدت باقيمانده  دعوت به عمل مي آورد .

تبصره ۳ : بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با اتحاديه يا به حساب آن صورت مي گيرد به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود .

 ماده 37 : وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 • نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره اتحاديه و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستوالعمل هاي مربوطه.
 • رسيدگي به حساب ها، دفاتر،اسناد ، صورت هاي مالي از قبيل ترازنامه و حساب هاي عملكرد سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيات مديره به مجمع عمومي.
 • رسيدگي به شكايات اعضا و ارايه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
 • تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحاديه به هيات مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.
 • نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشات حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي اتحاديه و مراجه ذيربط.
 • دعوت از مجامع عمومي در موارد ضروري مطابق اساسنامه

تبصره 1: كليه اسناد و مدارك اتحاديه اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس ( بازرسان ) قرارگيرد .

تبصره 2 : در صورتي كه هر يك از بازرس يا بازرسان تشخيص دادند كه هيات مديره يا مدير عامل در انجام امور محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي دهند. مكلفند از هيات مديره تقاضاي برگزاري مجمع جهت رسيدگي به گزارش خوذ را بنمايند.

 ماده38 : شرايط حاكم در ماده ۱۴۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت نيز بر انتخاب بازرس ( بازرسان ) اتحاديه جاري
 مي باشد .

 

فصل هفتم كار گروه هاي علمی اتحادیه

 ماده 38 : اتحاديه مي تواند كار گروه هایی را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت بپردازند. از قبيل:

 • کمیته گروه های کاری تخصصی
 • کمیته انتشارات
 • کمیته آمار و اطلاعات
 • کمیته پذیرش و روابط عمومی
 • کمیته گردهمایی های علمی
 • کمیته همگرائی علم
 • کمیته بورس تحصیلی
 • کمیته آموزش و پژوهش
 • کمیته دوره های آموزشی پیشرفته
 • کمیته گروه های کاری زنان
 • کمیته امور بین الملل

تبصره1: اتحاديه مجاز به تشكيل گروه ها و كميته هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي شود، نيز مي باشد . مشروط بر اين كه وظايف و اختيارات آنها هيچگونه تداخل و تعارضي با اركان ديگر اتحاديه نداشته باشد .

تبصره 2: كارگروه ها نمي توانند راسا در امور دخالت كرده و اقدام به تصميم گيري كنند. وظايف كارگروه ها صرفا تصميم سازي و بررسي جنبه هاي مختلف مسائل تخصصي است. تنها در صورتي كه هيات مديره، حق تصميم گيري را به كار گروه  ها داده باشد، اين گروه هاي تخصصي با نظارت بازرس يا بازرسان، حق تصميم گيري دارند.

تبصره 3 : اعضاي كارگروه هاي تخصصي مي توانند با اطلاع هيات مديره اقدام به برگزاري جلساتي مستقل و درون گروهي به تعداد مورد نياز خود نمايند. نتيجه جلسات مي بايست در قالب صورت جلسه ، تسليم هيات  دبير اتحاديه شود.

 

فصل هشتم مواد متفرقه

ماده 40 : اختلافات حاصله  بين اعضاء اتحاديه از طريق حكميت و داوري توسط اتحاديه حل و فصل خواهد شد .

*تبصره : در صورت عدم حل اختلاف، نظر كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ، نظر بالا دست بوده و در مرحله بعد راي دادگاه صالحه راي قاطع مي­باشد.

 ماده 41 : در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده مطابق مقررات مشابه در قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .

 ماده 42 :  اين اساسنامه مشتمل بر8 فصل ، 42 ماده  و  53 تبصره در جلسه مورخ27 /06/90 به امضاء هیات رئیسه نخستین مجمع عمومی عادی ( نوبت اول) مورخ 20/10/1390 اتحادیه رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.