Search
Close this search box.

اساسنامه خانه ابن‌سینا

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ نام :

نام ((خانه ابن سینا)) مي‌باشد كه در اين اساسنامه به اختصار خانه ناميده مي‌شود .

ماده ۲ـ مدت :

مدت فعاليت از تاريخ تأسيس نامحدود است .

ماده ۳ـ مركز و محدودة فعاليت :

مركز اصلي خانه در تهران بوده و محدودة فعاليت آن سراسر كشور خواهد بود . خانه مي‌تواند با رعايت اساسنامه خود (انجمن گیاهان دارویی) و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به تشكيل شعب در خارج از كشور اقدام نمايد .

فصل دوم ـ تعاريف

ماده ۴ـ‌

الف ـ گیاهان دارویی :  گیاهان دارویی بر حسب شعاع عملشان در گروه‌های معینی طبقه‌بندی می‌شوند. گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آن‌ها حاوی ماده موثره است. مـواد ثانویه (مـواد مؤثـره) ترکیباتـی هسـتند کـه تنهـا در گیاهـان دارویـی به  وجـود آمـده و مسـتقیما در رشــد و نمــو گیــاه ضــروری نمیباشــند ودر اثــر شــرایط نامســاعد محیطــی ماننــد انــواع تنشهــا به وجـود می آینـد. ایـن مـواد بـر روی بـدن موجـود زنـده اثـرات فیزیولوژیکـی بـر جـای گذاشـته و در درمــان بیماری هــا بــه کار بــرده می‌شــوند. همچنین موادی از جمله عصره، عرقیات، اسانس ها و ترکیب ها ی مهم که در اندام مختلف گیاهان موجود هستند در زنجیره گیاهان دارویی از جمله  محورهای مطرح شده:  منابع طبیعی، گیاه شناسی ، آب و ، بذور ، زراعت، فیتوشیمی، مکانیزاسیون، فناوری های بومی و نوین، اقتصاد و تجارت، آموزش و ترویج، توسعه پایدار گیاهان دارویی در روستاها، شرکت های فناور و دانش بنیان طب سنتی و دارو های گیاهی که در زنجیره گیاهان دارویی مصرف فراوان دارند

ب ـ عضو: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه حداقل مشمول يكي از فعاليت‌هاي ذكر شده در زنجیره گیاهان دارویی و در بند الف باشند .

پ ـ اعضاي خانه : اعضاي خانه از دو دسته رسمي و افتخاري تشكيل مي‌شوند . عضو رسمي مشمول بند ((ب)) اين ماده بوده و اعضاي افتخاري اشخاصي مي‌باشند كه حضور آنها به نحوي از انحاء نيل به اهداف خانه را تسهيل مي‌نمايد .

ت ـ منتخبين : منتخبين نمايندگان اعضاي خانه در هر استان مي‌باشند كه از ميان اعضاي رسمي خانه انتخاب خواهند شد .

ث ـ استان : شامل دهستان و شهرستان است . در اين اساسنامه محل كار اعضاي خانه در استان یا شهرستان است .

ج ـ شورای سیاست گذاری : منظور از شورا سیاست گذاری در اين اساسنامه شوراي مركزي مي‌باشد .

ماده ۵ـ هدف :‌

هدف خانه سازماندهي و هماهنگ نمودن علاقمندان ( فرهختگان،اساتید، دانشجویان و افراد با تجربه) گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و طب سنتی در سراسر كشور به منظور حمايت توسعه پایدار  بند های زنجیره گیاهان دارویی  مي‌باشد

فصل سوم ـ اركان خانه

ماده ۶ـ اركان خانه عبارتند از :

۱ـ شورای سیاست گذاری 

۲ـ هیئت مدیره

۳ـ بازرسان

4ـ هيأت‌هاي اجرايي استان و شهرستان

ماده ۷ـ هیات مدیره

هیات مدیره عالي‌ترين ركن خانه مي‌باشد كه با حضور منتخبين از سراسر كشور هر چهار سال يكبار انتخاب مي‌شود .

ماده 8ـ جلسات هیات مدیره :

جلسات هیات مدیره با حضور اكثريت اعضاي خانه رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود .

ماده 9ـ وظايف و اختيارات هیات مدیره:

9ـ۱ـ تصويب تغييرات و اصلاح اساسنامه خانه

9ـ۲ـ انتخاب و عزل و قبول استعفاي هر يك از اعضای هیات مدیره و بازرسان .

9ـ۷ـ تدوين و تصويب خط مشي‌ها ، سياست‌ها و مواضع خانه .

9ـ۸ـ اتخاذ تدابير مناسب براي اجراي مصوبات

9ـ۱۰ـ بررسي و تصويب بودجه خانه و تأمين منابع مالي آن

9ـ۱۱ـ برگزاري كنگره

9ـ۱۲ـ بررسي و تصويب نمودار سازماني تشكيلات خانه

9ـ۱۳ـ تهيه و تدوين و تصويب كليه آيين نامه‌ها در چارچوب اساسنامه خانه

9ـ۱۴ـ بررسي تخلفات اعضاي شورا و مسؤولين اجرايي و در صورت احراز آن ارجاع به مراجع ذي‌صلاح

9ـ۱۵ـ نظارت كامل بر كليه امور اجرايي خانه در همه سطوح

ماده 1۰ـ کارگروه‌هاي خانه :

کارگروه‌هاي خانه با پيشنهاد هر يك از اركان خانه و تصويب شورا ايجاد مي‌شوند و وظايف آنها بر طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد .

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده 11ـ منابع مالي :

منابع مالي خانه عبارتست از دريافت حق عضويت از اعضا و ساير منابع مشروع و قانوني

11-۱ـ ميزان حداقل حق عضويت سالانه و نحوه تقسيم منابع مالي بين دفتر مركزي و استان‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئیس و تصويب هیات مدیره تعيين مي‌شود .

11-2ـ سال مالي از تاريخ شروع فعاليت لغايت پايان سال و در سنوات بعد همه ساله منتهي به پايان اسفند ماه خواهد بود .

ماده 1۲ـ امضاي اسناد تعهدآور :

چك، اوراق و اسناد مالي و تعهدآور دفتر مركزي با دو امضاي مشترك رئیس و مسؤول امور مالي و ممهور به مهر خانه معتبر خواهد بود .

ماده 1۳ـ انحلال خانه :

در صورت انحلال خانه ،‌ هيأت تصفيه‌اي از طرف هیات مدیره تعيين مي‌گردد تا نسبت به تعيين تكليف اموال و مالكيت خانه و انجام ساير مراحل قانوني اقدام نمايد . اين هيأت حداكثر ظرف ۶ماه گزارش كار خود را به هیات مدیره ارسال مي‌دارد .

ماده 1۴ـ

در صورت فوت ، استعفاء و يا عزل هر كدام از اعضاي اصلي اركان مختلف خانه ، اعضاي علي‌البدل به ترتيب اولويت آراء جايگزين و منصوب خواهند شد . اعضاي اركان خانه در صورت غيبت غير موجه در سه جلسه پياپي و يا پنج جلسه متناوب مستعفي شناخته خواهند شد .

ماده 1۵ـ

به جز خدمات رئیس، مسؤول امور مالي، دبيران اجرايي استان‌ها و شهرستان‌ها و كاركنان استخدامي، خدمات ساير اعضاي اركان خانه افتخاري خواهد بود مگر پرداخت هزينه‌هايي كه در اثر مأموريت‌ها و حضور در جلسات انجام مي‌دهند.

ماده 1۶ـ

مفاد اين اساسنامه و هر گونه تغييرات بعدي در مفاد اساسنامه،‌ به اطلاع هیات مدیره خواهد رسيد.

ماده 1۷ـ

اين اساسنامه در 1۷ماده تنظیم شده است.