آموزش و ترویج در زنجیره ارزش گیاهان دارویی

1- نشست های آزاد و کارگاه‌های تخصصی زنجیره ارزش گیاهان دارویی

دبیر نشست های آزاد و کارگاه های تخصصی زنجیره ارزش گیاهان دارویی:

دکتر محمدباقر رضایی

تخصص: شیمی گیاهی

محل کار: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 ایمیل: mb.rezaee@gmail.com

تلفن: 02144787212

دکتر محمدباقر رضایی

محورهای اصلی زنجیره:

منابع طبیعی، گیاه شناسی، آب و زنجیره گیاهان دارویی، بذور گیاهان دارویی، زراعت، دیمکاری، فیتوشیمی، آبخیزداری، مکانیزاسیون، فناوری های بومی و نوین، اقتصاد و تجارت، آموزش و ترویج، توسعه پایدار گیاهان دارویی در روستاها، شرکت های فناور و دانش بنیان، طب سنتی و گیاهان دارویی

 

فرم شرکت در سخنرانی یا کارگاه

فرم درخواست ارائه سخنرانی یا کارگاه

 

2- آموزش ها و کارگاه‌های دانش آموزی

دبیر آموزش ها و کارگاه‌های دانش آموزی:

نام:

تخصص:

ایمیل:

موبایل:

محورهای اصلی دانش آموزی:

 

فرم درخواست ارائه برگزاری کارگاه

فرم درخواست شرکت در/پیشنهاد کارگاه

3- گردش های علمی

4- پادکست‌ها