خانه ابن سینا - تماس با ما

آدرس: اتوبان تهران – کرج، پیکان شهر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صنــدوق پستی :  138-114965   تهران – ایران

تلفکـــــــــــس: 44787212-21-98+

پست الكترونيكي:  avicenna.ac.ir@gmail.com